Nya regler för bostadslån

Nya regler för bostadslån kom att gälla från och med juni 2016 och innebär att omvärderingar av bostäder enbart får ske var femte år samt att nya bostadslån amorteras ner till 50 % av värdet på bostaden. Finansinspektionen är den myndighet i Sverige som fattar beslut om regler och bestämmelser när det gäller bostadslån och motiveringen av de nya reglerna är att hushåll med en belåningsgrad på 50 % eller mer är extra känsliga när det gäller ekonomiska störningar.

Vad de nya reglerna för bostadslån säger

I de nya reglerna kring bostadslån är det framförallt amorteringskravet som står i fokus. Nya bostadslån ska amorteras fram till dess att belåningsgraden motsvarar 50 % av bostadsvärdet och det ska bestämmas hur snabbt amorteringen ska göras. Belåningsgrad över 70 % innebär amorteringskrav på åtminstone 2 % av ursprungligt lånebelopp årligen. Är belåningsgraden mellan 50 % respektive 70 % ska minst 1 % amorteras årligen.

Omvärdering av bostäder kommer även att regleras i samband med införandet av de nya reglerna. Det kan vara frestande att genomföra ytterligare värdering av sin bostad eller fastighet då belåningsgraden kan påverkas av detta. Dock är det enligt de nya bestämmelserna enbart tillåtet att göra omvärdering av sin bostad vart femte år. Denna period räknas från och med då du köper bostaden.

Gäller de nya reglerna för bostadslån dig?

Alla som har bostadslån kommer inte att beröras av de nya bestämmelserna. Främst kommer de att påverka de låntagare som tecknat eller ska teckna nya lån efter den 1 juni 2016. Om du vill utöka ditt befintliga bostadslån efter detta datum kommer även detta falla under de nya reglerna och omfattas av amorteringskrav. Reglerna omfattar även tilläggslån.

Undantag för reglerna

Det kan vara bra att ha insikt i vilka undantag som finns i de nya reglerna. När belåningsgraden omfattar mer än 50 % tillsammans med ett tilläggslån så gäller de nya reglerna. Dock finns här möjlighet att lägga upp amorteringen på tio år i stället för att amortera 1 – 2% om man tar tilläggslån.

Ett annat undantag gäller köp av nyproducerade bostäder. Här tal kan banken göra undantag för de nya reglerna under en period som omfattar fem år. Köpare behöver därmed inte amortera under de första 5 åren efter köpet av bostad. Undantag gäller även för bostadslån för jord- och skogsbruksfastigheter.

När det gäller omvärdering av fastigheten så kan man frångå fem års regel om man kan anta att en markant värdeförändring av bostad har skett, genom till exempel ombyggnationer eller renoveringar.