Flod som har svämmat över och når upp till husenIdag saknar vi kunskap i hur klimatförändringarna påverkar värdet på hus. Hus placerade vid sjöar och floder riskerar att tappa i värde vid översvämningar. Foto: Paul McKinnon

Bostadsmarknaden

Klimatförändringar med ökad nederbörd och höjda havsnivåer är något som kan påverka värdet på bostäder. Enligt SBAB:s chefsekonom behöver man bli bättre på att förstå hur värdet på bostäder påverkas utifrån hur klimatutsatta de är, skriver SvD Näringsliv.

Ökad nederbörd och höjda havsnivåer gör att en del bostäder blir mer klimatutsatta. Dock saknas kunskapen om hur värdet på bostaden påverkas av klimatförändringarna.
Inom 30 år kommer flera områden i Sverige att vara särskilt utsatta för översvämningar på grund av ökad nederbörd och höjda havsnivåer. Det visar en bedömning som SMHI och myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gjort.

Dålig kunskap om hur klimatförändringarna påverkar värdet på hus

Enligt SBAB:s chefsekonom Robert Boije kan det bli problem för den som köper ett hus i dag och ska bo där i minst 30 år utifrån de klimatförändringar som väntar.
Myndigheters och bostadsägares kunskap om hur värdet på hus som ligger i områden som är känsliga för översvämningar påverkas är dålig. Det går att dra vissa slutsatser i ämnet utifrån studier som har gjorts internationellt.
Värdet på ett hus påverkas väldigt mycket när det sker en översvämning. När översvämningen är över har den negativa priseffekten försvunnit, vilket tyder på att minnet är bra men kort för de som ska köpa hus. Det är viktigt att ständigt påminna bostadsköpare att det är en reell risk att köpa bostad i områden där det finns risk för översvämning.

Kommuner och landsting behöver arbeta mer aktivt kring utsatta områden

En lista på de 25 mest utsatta områdena har tagits fram av myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Robert Boije tror inte att det är många som har kunskap om att den finns. Listan borde kunna spridas på ett bättre sätt än vad man tidigare har gjort.
Enligt Robert Boije behöver både landsting och kommuner skaffa sig bättre kunskap. Enligt lag ska landsting och kommuner ta fram risk- och sårbarhetsanalyser, men det bör ske snabbare än vad det gör i dag. Kommunerna bör också gå igenom vilka områden de beviljar bygglov.
Robert Boije tycker att det är viktigt att ta klimatförändringarnas påverkan på allvar redan nu även om det kan verka som att det kommer dröja innan Sverige märker av dem.

Alexandra Stenvall
Alexandra Stenvall Ekonomiskribent