Bygge av flerbostadshus med flera lyftkranarTrots att det under senaste åren byggts många nya bostäder råder det ändå bostadsbrist och främst i storstadsregionerna. Foto: Pixel B/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Situationen på bostadsmarknaden är fortfarande ansträngd. Av landets 290 kommuner uppger 240 av dem att det råder ett lokalt underskott på bostäder i bostadsmarknadsenkäten för 2019.

Trots att det har byggts väldigt mycket nya bostäder under de senaste åren är läget på bostadsmarknaden fortfarande ansträngt. 83 procent av landets kommuner uppger att det råder brist på bostäder lokalt. Det är visserligen något färre i jämförelse med 2017 när underskottet på bostäder var rekordstort i hela landet.
I dag är det ändå några fler kommuner som säger att bostadsmarknaden lokalt är i balans i jämförelse med tidigare år. Sammanlagt uppger 46 kommuner att de ligger i balans på bostadsmarknaden. Det handlar främst om de mindre kommunerna.

Större bostadsbrist i storstäderna och i högskolekommuner

I större högskolekommuner och storstadsregioner meddelar alla att det råder brist på bostäder. Endast fyra kommuner uppger att de har ett bostadsöverskott. Östersund är en av de kommuner som uppger att det råder en balans i bostadsmarknaden.
Flera kommuner anser att det borde byggas fler hyresrätter, och många kommuner uppger att det finns ett behov av större lägenheter, främst större hyresrätter. Enligt kommunernas svar på enkäten är det största hindret till ett ökat bostadsbyggande höga produktionskostnader. Lånevillkoren eller svårigheter för privatpersoner att få lån är ytterligare en orsak till att bostadsbyggandet begränsas.

Underskott på bostäder till ungdomar

De som har absolut svårast att få tag i en bostad är yngre personer. Trots att bostadsbyggandet har ökat säger flera kommuner att det råder ett underskott på bostäder till ungdomar.  Även för studenter saknas det bostäder i landets högskolekommuner. Ändå har det skett en kraftig ökning av studentbostäder de senaste åren. Enligt bedömningar som kommunerna har gjort kommer det att byggas ytterligare 4 200 studentbostäder runt om i Sverige under 2019.
När det gäller bostadssituationen för nyanlända är läget fortfarande mycket ansträngt även om det har stabiliserats något. Antalet kommuner som har gjort en uppskattning på att det saknas bostäder för nyanlända har minskat med nästan 20 procent.
Även för äldre personer som är i behov av särskilt boende råder det platsbrist. Sedan 2018 har antalet kommuner som uppger brist på särskilda boendeformer ökat med elva kommuner. En tredjedel av kommunerna tror inte att behovet kommer att vara täckt inom fem år.